Pingauksia verkkoon

Näkökulmia tietoturvaan ja tietoliikenteeseen

Kuinka arvokasta organisaationne data on?

9. helmikuuta 2018

​​​​​​​Kuva_Dollari

Harva organisaatio osaa vielä vastata kysymykseen datansa arvosta. Gartnerin analyytikkojen mukaan, vaikka informaatio täyttää viralliset kriteerit pääomalle, nykypäivän kirjanpitosäännökset estävät organisaatioita hyödyntämästä datan arvoa. Organisaation datan arvoa on siis turha vielä etsiä taseesta. Elämme kuitenkin informaatioteknologian aikakautta, jossa tiedolla on jatkuvasti suurempi merkitys. Informaation arvon aliarvioiminen voi johtaa myös mm. vääriin riskiarvioihin ja kyberturvallisuusinvestointien tärkeyden aliarviointiin. Organisaatioiden on kehitettävä kykyään arvioida tietopääomansa arvoa tulevaisuudessa.

​​​​​​​Organisaatioiden datan arvoa ei ole yleensä kunnolla arvioitu, saatikka konkretisoitu, mutta sen arvoa käy harvemmin kiistäminen. Kun esimerkiksi LinkedIn ostettiin tai Twitter listautui, oli selvää, että niiden houkuttelevuus ja arvo eivät perustuneet vain fyysiseen omaisuuteen tai twiitteihin. Organisaatioiden omistama data vaikutti miellettyyn arvoon.

Data ei enää ole vain tietotekniikkayritysten tai IT-osastojen alaa, vaan siitä on nopeasti tulossa keskeinen osa organisaatioiden arvon tuottamista. Jo tänä päivänä suurin osa organisaatioista on datalähtöisiä jollakin asteella. Data ei enää vain lisää brändipääomaa, vaan on usein myös perusta organisaatioiden tuotteille tai palveluille. Datasta on tulossa strateginen pääoma, jolla on yhtä paljon arvoa kuin organisaation taloudella Gartnerin mukaan viiden vuoden kuluttua organisaatioita tullaan jo arvottamaan heidän informaatio-portfolioiden perusteella.

Mitä arvokasta tietoa organisaatioilla on?

Kaikenlainen tieto on jo niin itsestään selvä ja iso osa päiviämme, että välillä unohdamme olevamme tekemisissä tärkeän tiedon kanssa. Tässä kolme merkittävää tietokategoriaa, jotka löytyvät varmasti jokaiselta organisaatiolta:

  • Tuote-/palveluinformaatio; mallit, suunnitelmat, patentit, piirustukset, lähdekoodit, algoritmit ja alustat
  • Taloustieto; markkina-arviot, organisaation omat taloustiedot
  • Asiakastieto; mukaan lukien asiakkaiden luottamuksellinen tieto

Miten arvottaa dataa?

Jokaisella organisaatiolla on informaatiota hallussaan, osa arvokkaampaa kuin osa. Miksi datan arvoa ei sen yleisyydestä ja tärkeydestä huolimatta arvioida organisaatioissa? Luultavammin se johtuu datan arvottamisen vaikeudesta, siihen ei ole olemassa yhtä hyvää yleispätevää mallia. Edes isoimmat datalähtöiset organisaatiot eivät ole siinä kunnolla vielä onnistuneet. Datan arvon määrittäminen ei ole helppo tehtävä, mutta koska informaatio on niin tärkeä osa organisaatioiden toimintaa, tulisi ajatusta datan arvottamisen takana yrittää ymmärtää.

Eksklusiivisuus ja spesifisyys

Kaikki data ei ole saman arvoista eli sitä ei voida määrällisesti arvottaa. Datan arvoon vaikuttaa mm. sen eksklusiivisuus ja spesifisyys. Niin kuin muissakin asioissa, mitä eksklusiivisempaa tieto on sitä houkuttelevampaa ja arvokkaampaa se yleensä on. Toki myös se miten organisaatio pystyy hyödyntämään dataa, oli se sitten julkista tai ei, vaikuttaa datan ja datankäsittelyn arvoon. Yleensä myös informaation tarkkuus vaikuttaa positiivisesti sen arvoon. Esimerkiksi, jos asiakasdata sisältää vain nimen ja osoitteen, ei se ole yhtä arvokasta kuin data, joka sisältää myös tulotason ja talouteen kuuluvien ammatit. Yleensä myös palasista koostuva data on arvokkaampaa kuin laajempi tieto, sillä palasista voidaan muodostaa kokonaiskuva, mutta ylätason tietoa ei pystytä pilkkomaan tarkemmaksi.

Datan käytettävyys

Big datan hehkuttamisen aikakautena on hyvä huomioida, että voit kerätä vaikka kuinka paljon dataa, mutta jos et pysty hyödyntämään sitä, sen arvo ei ole kovin korkea. Myös, jos kukaan muu ei pysty hyödyntämään dataasi helposti, laskee sen arvo muiden silmissä. Tämän vuoksi datan käsittelyalustat ja analytiikkaosaaminen ovat yleensä iso osa datan arvoa.     

Nyt kun olet miettinyt organisaationne datan arvoa, kysymys kuuluu: Oletko suojannut kriittisen datasi asianmukaisesti?

Aiheeseen liittyvää: Tietojen käytön valvonta ja suojaaminen & Tietosuoja ja vaatimuksiin vastaaminen