Pingauksia verkkoon

Näkökulmia tietoturvaan ja tietoliikenteeseen

10 SYYTÄ TIETOVERKON KARTOITUKSELLE

13. huhtikuuta 2017

​​​​​​​

Tietoverkkokartoitus on objektiivinen tutkimus tietoverkon ja sen tarjoamien palveluiden toiminnasta. Monesti kartoitus nähdään yksittäisenä konsultointina esille nousseisiin ongelmiin tai suurempien muutosten toteuttamiseen. Näitä ns. akuutimpia syitä tietoverkkokartoitukseen ovat:

#1 Verkossa esiintyy epämääräisiä, toimintaa haittaavia ongelmia

Yksi syistä tehdä tietoverkkokartoitus on verkossa esiintyvien epämääräisten ongelmien selvittäminen. Verkossa on mahdollisesti havaittu esim. toimintahäiriöitä ja hitautta, jotka alkavat olla jo haitaksi toiminnalle. Saatetaan myös epäillä joitain epäkohtia, joihin halutaan ulkopuolista näkemystä.

#2 Tietoverkkoon ollaan tekemässä muutoksia

Kartoitus on hyvä apuväline, kun verkkoon ollaan esimerkiksi lisäämässä jotain uutta, sitä halutaan kehittää uuteen suuntaan tai se ollaan vaihtamassa kokonaan uuteen, ja halutaan tietää miten parhaiten edetä näiden muutosten kanssa.

#3 Halutaan varmistua toiminnan laadusta

Kartoituksella saadaan tutkimustietoihin perustuva, ulkopuolinen arvio siitä, miten organisaation tietoverkko ja sen palvelut toimivat. Kartoituksen avulla voidaan luotettavasti myös varmistaa tietoverkon turvallisuus ja että palvelukokonaisuus toimii, kuten on mahdollisen ulkoistuskumppanin tai palveluntarjoajan kanssa sovittu.

#4 Tietoverkkoa ja sen palveluita ollaan ulkoistamassa tai kotiuttamassa

Kun tietoverkkoa ollaan ulkoistamassa, tietoverkkokartoitus auttaa selvittämään mitä ulkoistuksessa tulee huomioida. Kartoitus tukee myös vaatimusmäärittelyiden luontia. Samalla tavalla kartoitusta voidaan hyödyntää, kun ulkoistusta ollaan purkamassa ja tietoverkot kotiutetaan.

#5 Tietohallinnossa on tapahtunut henkilöstömuutoksia

Asiantuntijan lähtiessä toisaalle, vie hän mukanaan usein myös osan tietotaidosta. Kartoituksella verkko saadaan takaisin organisaation hallintaan ja samalla varmistutaan sen tietoturvallisuudesta. Kartoituksen avulla myös uusi työntekijä saa helposti hyvän yleiskuvan yrityksen tietoverkosta, sen turvallisuustasosta ja toimintakunnosta.

Tietoverkon tilan kartoittamisen ulkopuolisen tahon toimesta olisi hyvä kuitenkin olla osa tietoverkon jatkuvaa hallintaa ja ylläpitoa. Kartoituksille ei ole yhtä oikeaa aikaväliä, vaan se on määritettävä mm. organisaation strategian ja ICT-ympäristön mukaan. Kartoittamisen säännöllisyyden puolesta puhuvat alla luetellut syyt tehdä tietoverkon kuntokartoitus.

#6 Tietoverkot ovat dynaamisia

Muutoksia ja parannuksia tietoverkkoon tehdään jatkuvasti ja pienetkin muutokset voivat vaikuttaa koko tietoverkon toimintaan. Tietoverkkoon vaikuttavia muutoksia saatetaan myös tehdä välillä tietohallinnon niistä tietämättä. Säännöllisellä kartoittamisella varmistetaan, että pysytään ajan tasalla verkon todellisesta tilasta ja etteivät muutokset ole heikentäneet verkon tilaa.

#7 Halutaan välttää sudenkuopat ja ehkäistä ongelmien muodostumista

Vaikka IT-tiimi olisi kuinka pätevä ja kokenut, ihmisluonteelle on luonnollista olla kiinnittämättä liikaa huomiota jokapäiväisiin asioihin – omille virheille tulee helposti sokeaksi ja kaavoihin kangistuu. Kaikki saattaa myös vaikuttaa olevan kunnossa, vaikka samalla pinnan alla voi jo olla viitteitä ongelmien muodostumisesta. Säännöllinen katsaus ulkopuolisen toimesta auttaa havainnoimaan verkkoympäristöä yksityiskohtaisesti ja tuo uusia näkökulmia ongelmien ratkaisuun sekä toimintatapoihin.

#8 Halutaan varmistaa verkon tietoturva ja vaatimusten mukaisuus

Tietoturva on yksi hyvän tietoverkon kulmakivistä ja myös sen ajantasaisuudesta ja kehittämisestä on huolehdittava. Tietoverkkokartoitus auttaa saamaan kuvan sen hetken yleisestä tietoturvallisuuden tasosta ja toimintakyvystä sekä sisäisiä että ulkoisia uhkia ja hyökkäyksiä vastaan. Kartoitus antaa myös näkemystä siitä, mitä tulisi tehdä, jotta organisaatio pärjää nykymaailmassa, jossa mm. globaalit uhat, kiristyshaittaohjelmat, vakoilu ja nollapäivähyökkäykset ovat yhä yleisempiä ja tehokkaampia. Parhaassa tapauksessa kartoituksen avulla voidaan saada tieto mahdollisesta käynnissä olevasta ja havaitsematta jääneestä kyberhyökkäyksestä.

#9 Kartoitukset tukevat budjetointia ja jatkuvaa kehitystä

Tulevien IT-projektien suunnittelu ja budjetointi on huomattavasti helpompaa, kun tietoverkon nyky- ja tavoitetila on tiedossa. Lisäksi kartoitusten loppuraportit sisältävät yleensä aina suositeltavat kehitystoimenpiteet asetetun tavoitetilan toteutumiseksi. Näin ollen tietohallinnon käytössä on objektiivista tietoa, jolla perustella liiketoiminnan johdolle mihin panostaa ja miksi. Kun kartoittaminen on säännöllistä, pystytään myös seuraamaan luotettavasti, onko kehitystä tapahtunut suunniteltujen linjojen mukaisesti. Seuraavasta raportista nähdään myös, miten nämä muutokset ovat todellisuudessa vaikuttaneet verkkoympäristöön.

#10 Nähdään missä mennään muihin organisaatioihin nähden

Tietoverkot ovat koko liiketoiminnan perusta ja näin niiden toimivuus ja tehokkuus voivat olla jopa kilpailuetu organisaatiolle. Hyvä verkkokartoitus sisältää vertailutietoa muihin organisaatioihin ja toimialaan nähden, jolloin nähdään missä organisaatio todellisuudessa menee tällä saralla.​​​​